Až do konce 12. stol. byla Broumovská vrchovina mezi Krkonošemi a Orlickými horami součástí přirozené hranice českého přemyslovského státu.

Více než sedm století je správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny protékané řekou Stěnavou a ohraničené pásmem pohraničních Javořích hor a hřebenem pískovcových Broumovských stěn město Broumov.

Počátky Broumova jsou spojeny s působením nejstaršího mužského řeholního řádu na území Čech - břevnovskými benediktiny. Ti v roce 1213 získali darem od krále Přemysla Otakara I. území dnešního Broumovska.

Po třicetileté válce pod vedením opatů Tomáše Sartoria (1663 - 1700) a Othmara Zinkeho (1700 - 1738) řád benediktinů dosáhl především vlastní velkorysou podnikatelskou činností a organizací plátenické produkce několika set domácích tkalců velmi dobrého hospodářského postavení, které mu umožnilo nákladnou výstavbu klášterních objektů a kostelů i nákupy uměleckých děl od předních umělců pražského baroka.

Kostely tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera (mj. kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze) a jeho syna Kiliána Ignáce v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1709 – 1743.

V souladu s barokní symbolikou jsou kostely na Broumovsku stavěny tak, aby byly zdaleka viditelné a tvořily v krajině jakousi navigaci, jejímž úběžníkem byl broumovský benediktinský klášter.

Iniciátorem výstavby kostelů byl opat Otmar Zinke, představitel benediktinského břevnovsko - broumovského opatství. Díky jeho snažení nevznikly jen barokní kostely, ale také drobné sakrální památky v krajině, křížky, plastiky, sošky, křížové cesty, apod.

Bezesporu lze říci, že tento ojedinělý soubor barokních kostelů je právem považován díky své ucelenosti a rozsahu za architektonický skvost nejenom Čech a každý kostel je možné označit za barokní perlu. Jednoznačně kladné je však u celé skupiny broumovských kostelů jejich urbanistické působení, které je bez výjimky charakterizuje jako prvořadé dominanty přilehlých částí obcí i větších krajinných celků.

Je typicky barokní a vysoce zhodnocuje krajinu Broumovska jako výjimečného výtvarného a kulturního fenoménu.